Stavba plotu na obrázkoch

Stavba plotu na obrázkoch

Obrázok 1:

Obrázok 2:

Obrázok 3:

Návrat hore